Facts about Talc

Mga Demanda Hinggil sa Talc

- tungkol saan ang mga ito?

Nakabasa na kayo marahil ng mga balita tungkol sa mga hukom na nagbibigay ng malalaking hatol sa mga kasong may alegasyon na maaaring magdulot ng kanser sa obaryo o mesothelioma ang Johnson’s Baby Powder. Subalit maaaring hindi mo pa ito nababasa o naririnig: sa lahat ng hatol na ginawa laban sa Johnson & Johnson na dumaan sa proseso ng pag-aapela, naibaligtad ang bawat isa sa mga ito. Bukod pa rito, nagkaroon din ng ilang paglilitis kung saan natukoy ng mga hukom na walang responsibilidad ang produkto ng Johnson & Johnson sa kanser ng nagsasakdal, at sa iba pang sitwasyon, ganap na ibinasura ng mga hukom ang mga kaso batay sa kanilang sariling pagsusuri sa mga impormasyon.

johnson-baby-powder.jpg

Kalunus-lunos ang mga kwento ng sinumang nakakaranas ng anumang anyo ng kanser, at lubos kaming nakikiramay sa mga pasyenteng ito at sa kanilang mga pamilya, at nagpapasalamat kami na naghahanap sila ng mga sagot.

Gayunpaman, ipinapakita ng siyensya at mga impormasyon na ang kanilang mga sakit ay hindi sanhi ng kanilang paggamit sa aming produktong may talc.

Isa kaming kumpanyang lubos na nakatuon sa magandang kalusugan at mahabang buhay ng bawat tao sa mundo. Tulad niyo, kami ay mga anak, kapatid, at magulang. Ginagamit namin sa aming mga sarili, aming mga anak, at aming mga apo ang mga produkto namin. Nauunawaan naming ipinagkatiwala sa amin ang isang malaking responsibilidad, at lubos naming pinapahalagahan ang responsibilidad na iyon.

Nakumpirma ng ilang dekadang independienteng siyentipikong pagsusuri na ligtas at walang asbestos ang aming mga produkto. Kung sa palagay namin ay hindi ligtas ang aming talc, hindi namin ito ibebenta.

Kinikilala namin ang naidulot na pagkabahala at pagkalito ng mga kasong ito, at na may mga katanungan ang maraming tao sa buong mundo na gumamit at patuloy na gumagamit sa aming mga produktong may talc. Magkakaroon din ng mas marami pang kaso at higit pang talakayan.

Narito ang site na ito para ibahagi ang mga impormasyon tungkol sa talc at ang mga kasong ito, upang matulungan kayo at ang inyong pamilya na maunawaan kung bakit namin patuloy na ibinebenta ang Johnson’s Baby Powder, at kung bakit namin patuloy na ipinaglalaban nang matindi ang aming posisyon sa hukuman.

Mga Impormasyon

 • Sa mga Pinipili Naming Minahan ng Talc Nagsisimula ang Aming Pagtuon sa Kasiguraduhan at Kaligtasan

  Maingat kami sa bawat yugto ng aming proseso para matiyak na walang asbestos ang ginagamit na kosmetikong talc sa aming mga produkto. Humigit-kumulang 5% lang ng talc ang ginagamit para sa kosmetiko. Ginagamit na ang iba pa sa mga industriyal na materyal gaya ng bubong, mga materyales sa konstruksyon, o mga ceramic. Bago kami magpasya na kwalipikado ang anumang minahan ng talc para maging source ng aming mga produktong talc, sinusuri namin ang minahan kasama ang mga ekspertong geologist na nakakaalam sa lahat ng aspeto tungkol sa kung paano at saan nabubuo ang mga lagakan ng mineral.

  Kinukumpirma ng mga ulat ng pamahalaan at akademya sa mga minahan kung saan namin kinuha ang aming talc para sa Johnson’s Baby Powder sa Estados Unidos at Canada na walang asbestos ang mga talc ore na ito na ginagamit sa aming mga produkto.

 • Pinatunayang Mali ang Mga Alegasyon Tungkol sa Asbestos sa Aming Talc Ilang Dekada na ang Nakaraan

  Noong 1970s, ang mga preliminaryo at maling ulat batay sa hindi maaasahang mga pamamaraan ng pagsusuri ay ipinahayag sa media na nagmumungkahing maaaring may asbestos sa aming talc. Ang isyu ay pinag-aralan ng mga siyentipiko mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo kabilang ang mga nagtatrabaho sa FDA sa loob ng ilang taon at natukoy nila sa huli na walang asbestos ang talc ng Johnson & Johnson.

  Sa pagprogreso ng teknolohiya, nagkasundo ang mga siyentipiko at mga regulator sa mga pamamaraan para mahusay at tumpak na masuri kung may asbestos sa talc. Bukod pa sa nakakatugon ang Johnson & Johnson sa mga pamantayang iyon, nalalampasan pa nito ang mga pamantayang ito gamit ang mga makabagong pamamaraan para mahusay at tumpak na masuri kung may asbestos sa talc. Nangangahulugan ito na sinusuri namin ang aming talc hindi lang sa pamamagitan ng mga tradisyunal na microscope, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga electron microscope na nagbibigay-daan para magsagawa ng mga napakataas na antas ng magnipikasyon.

  Noong 1970s at 1980s, kumuha kami ng mga sampol kada oras mula sa aming mga pasilidad para sa pagpoproseso ng talc para masuri namin kung ito ay may asbestos. Inihahalo at sinusuri ang mga sampol ng ore ng talc mula sa lupa nang hindi bababa sa kada buwan. Inihahalo at sinusuri sa hindi bababa sa bawat makalawang linggo ang mga sampol ng talc na ito na handa nang i-package. At bilang karagdagang pag-audit, sinusuri ring muli ang mga sampol na iyon kada tatlong buwan. Ngayon, iniaatas namin sa bawat supplier namin na sertipikahan na ang bawat talc na ipinapadala ay nasuri gamit ang mga pamantayang lumalampas sa inirerekomenda ng FDA at na walang asbestos na natukoy.

  May punto at nananatiling may punto ang lahat ng pagsusuring ito: Kapag mas maraming beses na inuulit ang isang pagsusuri, mas mataas ang antas ng katiyakan at kasiguraduhan na makukuha mula sa pagsusuring iyon. Kung isang beses lang itong susuriin, mayroon lang naaabot na partikular na antas ng kasiguraduhan. Nagkakaroon ng mataas na antas ng kumpiyansa na walang asbestos ang aming produkto kapag sinusuri ito kada linggo sa loob ng ilang taon at parehong resulta ang nakukuha.

 • Sinuri ng Mga Nangungunang Siyentipiko at Regulator ang Aming Talc at Kinumpirma Nilang Ligtas Ito

  Ang mga alegasyon na maaaring magdulot ng panganib ang aming talc sa mga mamimili ay isang alalahaning lubos na pinapahalagahan ng Johnson & Johnson, at hiniling namin sa maraming independiente na institusyon, laboratoryo, at unibersidad na suriin ang aming talc para mapatunayang wala itong asbestos. Nagbigay ng ebidensya ang mga pagsusuri na ito na walang asbestos ang aming talc. Kasama sa mga institusyong ito ang:

 • Paulit-ulit na Napag-alaman ng FDA na Walang Halaga ang Mga Alegasyon na may Asbestos sa Talc

  Hangarin ng FDA na protektahan ang pampublikong kalusugan, kabilang ang pagtiyak na ligtas at maayos na nalagyan ng label ang mga kosmetiko. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na napag-alaman ng FDA na ang mga alegasyong may asbestos sa talc—kabilang partikular ang talc ng Johnson & Johnson—ay walang batayan kapag gumagamit ng mga makabagong paraan.

  Noong 1970s, nagsagawa ang FDA ng apat na taong masusing pagsisiyasat tungkol sa isyung nakontamina ng asbestos ang mga produktong kosmetikong talc, kabilang ang mga produkto ng Johnson & Johnson. Dahil sa pagsisiyasat na ito, natukoy ng FDA na “hindi nakontamina ng asbestos ang mga talc na ginagamit sa mga produktong ito [kabilang ang mga produkto ng Johnson & Johnson].”

  Noong 1986, isinaad ng FDA na walang dahilan para maglagay ng label ng babala sa kosmetikong talc at binanggit nito ang mga resulta ng mga pag-aaral nito at ang patuloy na pagbabantay. Isinaad ng FDA na kahit “ang panganib mula sa tinatantyang pinakamalalang kaso ng pagkalantad sa asbestos mula sa kosmetikong talc ay magiging mas maliit kaysa sa panganib na mailantad sa asbestos mula sa kapaligiran … sa loob ng mahabang panahon.”

  Mula 2009-2010, sinuri ng FDA ang raw na talc mula sa apat na supplier ng talc—kabilang ang mga supplier ng Johnson & Johnson para sa aming Baby Powder at dating inalis na produktong Shower to Shower — at kinumpirma nilang walang asbestos ang mga ito.

  Muli noong 2014, nang nagsisiyasat tungkol sa pagkakaugnay ng talc at kanser sa obaryo, isinaad ng FDA na walang kongklusibong ebidenysa na ang paggamit ng talc ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng kanser.

 • Ipinapakita ng Mga Pag-aaral na Ligtas ang Paggamit ng Aming Talc

  Napag-alaman ng pinakamaaasahang mga siyentipikong pag-aaral na ligtas gamitin ang mga pulbos na talc na produkto ng Johnson & Johnson, kabilang ang Johnson’s Baby Powder at ang nauna nitong produkto na Shower to Shower.

  Kanser sa Obaryo: Tatlong pangunahing independienteng pag-aaral ng pangkat na sumubaybay sa mahigit 80,000 babaeng gumagamit ng pulbos na talc sa loob ng hindi bababa sa 6 hanggang 24 na taon para matukoy kung nagdudulot ng kanser sa obaryo ang paggamit ng pulbos na talc sa feminine hygiene ang nakatukoy na walang kinalaman sa tumaas na panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo ang paggamit ng talc. Isang lubos na katanggap-tanggap at maaasahang paraan ang prospektibong pag-aaral ng pangkat para masiyasat kung may pagkakaugnay ang paggamit ng o pagkalantad sa isang produkto at isang karamdaman. Sa ganitong uri ng pag-aaral, may mga itinatanong sa mga grupo ng mga tao tungkol sa iba’t ibang posibleng salik ng panganib, kabilang ang paggamit ng ilang partikular na produkto, at pagkatapos ay sinusubaybayan sila sa loob ng yugto ng panahon para mangolekta ng nauugnay na data. Nakatulong ang mga pag-aaral ng pangkat sa mga siyentipiko na maunawaan ang pagkakaugnay sa pagitan ng paninigarilyo at kanser sa baga, mataas na kolesterol at karamdaman sa puso, at marami pang ibang paksa sa kalusugan na itinuturing natin ngayon bilang simpleng kaalaman.

  Ang ilang pag-aaral na tinatawag na mga pag-aaral na kontrolado ang kaso ay nagpakita ng maliit na estadistikang pagkakaugnay sa pagitan ng kanser sa obaryo at paggamit ng talc, habang walang naipakitang pagkakaugnay sa pagitan ng paggamit ng talc at kanser sa obaryo ang iba pang pag-aaral na kontrolado ang kaso na may katulad na disenyo. Nagdududa ang mga eksperto sa mga pag-aaral na kontrolado ang kaso dahil paiba-iba ang mga resulta, at kapag nagpapakita ng mga positibong resulta ang mga pag-aaral na ito, maaaring ito ay dahil sa mga limitasyon ng disenyo ng pag-aaral. Kasama sa mga limitasyon ng mga pag-aaral na ito ang “recall bias” na nangyayari kapag mas malamang na maalala ng mga taong may karamdaman ang mga bagay sa kanilang nakaraan kumpara sa mga taong walang karamdaman. Sa mga pag-aaral na kontrolado ang kaso na ito, alam ng mga babae na mayroon silang kanser sa obaryo, kaya sisikapin nilang alalahanin ang kahit na anong bagay na maaaring mahalaga sa kung bakit sila mayroong ganitong malubhang karamdaman. Maaaring nitong palabasin sa artipisyal na paraan na ang mga babaeng may kanser ay gumamit ng mas maraming pulbos na talc, na sa katunayan ay mas naaalala nila ang kanilang mga kagawian sa feminine hygiene sa paglipas ng mga taon. Itinuturing na mas maaasahan ang malalaki at prospektibong pag-aaral at ang isa sa mga dahilan nito ay walang babaeng may alam na magkakaroon siya ng kanser sa obaryo sa kalaunan—kaya hindi siya magkakaroon ng anumang recall bias, at sa pangkalahatan ay walang nahanap na pagkakaugnay sa pagitan ng pulbos na talc at kanser sa obaryo sa mga pag-aaral na ito.

  Mesothelioma: Ang mesothelioma ay isang uri ng kanser na pangunahing nauugnay sa pagkalantad sa asbestos. Ang asbestos ay isang likas na nabubuong mineral na nahahanap sa kapaligiran, at ang maliliit na bahagi ng mga fiber nito ay matatagpuan saanman sa hangin.

  Walang matinong siyentipikong pag-aaral na nagsasaad na nagdudulot ng mesothelioma ang paglanghap ng kosmetikong talc. In fact, several studies of thousands of people who were exposed to talc on a daily basis—through their work mining and milling talc powder—demonstrate that exposure to high levels of talc does not increase a person’s risk of developing mesothelioma.

  Dagdag pa rito, napag-alaman sa malalaking ulat sa mga pasyenteng sumailalim sa isang medikal na pamamaraan na tinatawag na talc pleurodesis—kung saan aktwal na itinuturok ang talc sa kanilang mga baga—na walang pasyenteng nagkaroon ng mesothelioma.

Sa Loob ng Hukuman

gavel-blue.png

Ang unang kilalang paglilitis na nauugnay sa mga paghahabol na ito ay ginanap noong 2013 kung saan inakusahan ng abogado ng nagsasakdal na nagkaroon ng kanser sa obaryo ang isang babae dahil sa paggamit ng Johnson’s Baby Powder at ng dating produkto ng Johnson & Johnson na Shower to Shower. Bagama’t hinatulan ng hukom na may sala ang kumpanya, hindi rin ito nagbigay ng anumang danyos.

Mula noon, nagkaroon na ng ilang karagdagang paglilitis kung saan ang mga hukom ay nagbigay ng mabibigat na hatol laban sa Johnson & Johnson. Naibaligtad ang bawat isa sa mga ito na nadinig ang apela.

Napag-alaman din ng ilang hukuman na walang patunay sa ugnayan sa pagitan ng paggamit ng kosmetikong talc at kanser sa obaryo.

Kasunod ng mga pagpapasyang iyon, ang mga abogadong tagalitis na naghahain sa mga kasong ito ay nagpalit na ng kanilang teorya at inaakusahan nilang may asbestos ang talc ng Johnson & Johnson. (Ang unang kaso ng mesothelioma ay dininig noong taglagas ng taong 2017).

Bumabalik ang mga pinakabagong paghahabol na ito sa mga preliminaryo at maling ulat sa media noong 1970’s na nagpapahayag na nakahanap ng asbestos sa talc batay sa hindi maaasahang mga pamamaraan. Pagkatapos ng mga ulat na iyon, ang isang pagsisiyasat ng U.S. Food & Drug Administration pati na rin ang independiente na pagsusuri ay nakatulong sa paggawa ng mas maaasahang mga pamamaraan ng pagsusuri at kinumpirma ng mga ito na walang asbestos sa aming mga produktong mula sa pulbos na talcum. Gustong buhayin ng abogado ng nagsasakdal ang isang isyung nalutas na.

Sumailalim na sa paglilitis ang ilan sa mga kasong ito na bahagyang batay sa nakaraang impormasyong iyon mula noong 1970s. Sa ilang mga kaso, bumoto ang mga hukom nang pabor sa Johnson & Johnson; sa ibang kaso, hindi nakagawa ng hatol ang mga hukom; sa ibang kaso, bumoto ang mga hukom nang pabor sa mga nagsasakdal— kabilang ang pagbibigay ng ilang napakalaking halaga ng dolyar. Nagpaplano ang Johnson & Johnson na umapela sa anumang hatol laban sa kumpanya. Naniniwala kaming mayroon kaming matibay na batayan ng impormasyon sa pag-apela para maibaligtad ang mga hatol na ito.

Si Judge Nelson C. Johnson

from the Superior Court of New Jersey ruled in dismissing a case in Setyembre 2016 that: “Hindi naipakita ng mga eksperto ng mga nagsasakdal na ang data o impormasyong ginamit ay binuo sa maayos at maaasahang paraan at hindi nila naipakitang ang mga ito ay isang uri ng data o impormasyon na makatwirang mapagkakatiwalaan ng mga kasing dalubhasa na eksperto…Walang testigo ng Mga Nagsasakdal ang nagtangkang ipaliwanag kung paano posibleng nagiging dahilan ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo ang talc o kung ano ang mayroon sa talc sa mga obaryo kung kaya pinaghihinalaan itong nagdudulot ng kanser sa obaryo.”

Si Judge Maren E. Nelson

of the Superior Court of California concluded after a trial in Oktubre 2017 that: “pinal na nagpapasya ang Hukuman na hindi sapat ang ebidensya sa direktang sanhi na alegasyon para suportahan ang hatol,” dahil hindi naipakita ng abogado ng Mga Nagsasakdal na “‘mas malamang’ na nagdudulot ng kanser ang talc.”

Isang Masusing Pagsusuri

 • Umaasa ang Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal sa Mga Impormasyon na Pinagsususpetsahan para Suportahan ang Kanilang Mga Pahayag

  Tinukoy ng maraming nangungunang independienteng institusyon, laboratoryo, unibersidad, at mga ahensya ng pamahalaan na walang asbestos sa aming mga kosmetikong talc na produkto.

  Kaya naman sa kabila ng lahat ng pagsusuring ito, paano nasasabi ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na may asbestos sa aming produkto?

  Umaasa sila sa mga pahayag ng mga testigo na binayaran nila para suportahan ang kanilang mga pahayag gamit ang mga impormasyon ng pinagsususpetsahan na hindi sumasang-ayon sa mga independienteng ikatlong partido.

  Halimbawa, maaaring gumamit ang mga testigo ng mga depektibong siyentipikong pamamaraan para suriin ang talc. Inamin ng isa sa mga testigo na tinatawag niyang asbestos ang isang bagay na nahanap niya “kahit na hindi ito asbestos.”

  Bilang isa pang halimbawa, maaari mga boteng nakontamina na pagkatapos bilhin ang mga boteng sinusuri nila. Sinuri ng isang testigo ang apat na bote ng Johnson’s Baby Powder na binili mula sa estante ng isang tindahan. Lumabas sa pagsusuri na walang asbestos ang bawat isa sa mga ito. Gayunpaman, noong sinuri niya ang mga boteng natanggap mula sa iba pang pinagmulan — marami sa mga ito ay direktang mula sa mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na bumili sa eBay — lumabas na positibo ang ilan sa mga ito ayon sa kanya. May hukuman sa California na kamakailang pinigilan ang testigong ito na ipresenta ang ebidensyang ito sa paglilitis dahil hindi nila makumpirmang hindi nakontamina ang mga sampol.

  Isa pang testigo na kasalukuyang binabayaran ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal para tumestigo na nagdudulot ng mesothelioma ang talc ng Johnson ang tumestigo sa mga naunang kaso na lubos na maaasahan ang mga pag-aaral na nagpapakitang hindi nauugnay ang talc ng Johnson sa mesothelioma.

 • Inilalarawan sa Maling Paraan ng Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal ang mga Makasaysayang Dokumento

  Ang mga tala ng pagsusuri namin—na inulit-ulit sa loob ng ilang dekada, sa mga antas na nalalampasan ang mga pamantayan ng pamahalaan at industriya—ay patuloy na ipinapakitang walang asbestos ang kosmetikong talc ng Johnson.

  Gayunpaman, sadyang gumagawa ng kalituhan ang mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal sa pamamagitan ng pagpepresenta ng mga dokumento ng kumpanya na wala sa konteksto. Sa hukuman, ipinapakita ang mga partikular na piniling bahagi ng mga makasaysayang dokumentong para maimungkahing nagpapakita sila ng mga paunang ebidensya ng asbestos sa kabila ng aming mga tala ng kumprehensibong pagsusuri sa aming mga produkto. Madalas ay ganap na walang kaugnayan ang mga dokumentong ito sa talc na ginamit sa produkto ng Johnson & Johnson. Halimbawa, binabanggit nila ang isang dokumentong tumutukoy sa presensya ng asbestos ngunit malinaw na isinasaad ng parehong dokumentong iyon na nauugnay lang ang asbestos sa talc na ginagamit sa mga industriyal na materyal. O, binabanggit nila ang isang dokumento na nagpapakita ng asbestos sa mga hindi tinukoy na mga sampol ng komersyal na talc, habang binabalewala ang isa pang dokumento na naglalahad na ang lahat ng sampol ng Johnson & Johnson ay napag-alamang hindi nakontamina ng asbestos. O, binabanggit nila ang isang dokumento na nagpapakitang may asbestos sa mga sampol ngunit inaalis nila ang impormasyon na ang mga sampol na iyon ay sadyang nilagyan ng asbestos para sa mga layuning pagsusuri.

 • Nagtataguyod ng Mga Teoryang Pagsasabwatan ang Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal

  Ipinapahayag ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na may pakikipagsabwatan sa loob ng Johnson & Johnson para sadyang magbenta ng mga produktong alam naming may asbestos. Hindi totoo ang pahayag na ito. Sa katunayan, para maging totoo ang paratang na ito, maraming ahensya ng pamahalaang pederal at pang-estado, independienteng mga laboratoryo, siyentipiko, at pangunahing unibersidad na sumuri sa aming mga produkto ang kailangan ding makipagsabwatan sa loob ng 50 taon para mapanghawakan ang impormasyong ito.

  Ngayon, may mahigit 10,000 nakabinbing kaso at nakatuon ang Johnson & Johnson na dumepensa laban sa mga ito batay sa matibay na siyentipikong ebidensya na nagpapakitang hindi nagdudulot ng kanser ang talc.

Mahigit sa 5,000 dokumento ang tinanggap bilang ebidensya sa mga kasong ito. Iniimbitahan ka naming suriin ang ebidensya at magpasya.

Disclaimer:

Sa website na ito ay hayagang ipinepresenta ng Johnson & Johnson ang mga dokumentong ibinigay ng isa o higit pa sa mga kumpanya ng Johnson & Johnson na ginamit bilang ebidensya sa mga paglilitis. Hindi kumpidensyal ang mga pagtatanghal ng mga paglilitis na ito, ngunit maaaring may marka pa rin ng pagka-kumpidensyal ang ilan sa mga ito. Nagsikap kaming maibigay ang mga pagtatanghal na ito sa paraan kung paano ginamit ang mga ito sa paglilitis, (hal., may highlight at/o iba pang marka), na maaaring hindi magpakita sa paraan kung paano pinapanatili ng kumpanya ang mga ito. Pana-panahong ia-update ang website na ito.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software