Mga impormasyon tungkol sa kasiguraduhan at kaligtasan ng pulbos na talc

Mga Impormasyon Tungkol sa
Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Pulbos na Talc


Ano ang pulbos na talc?

Ang pulbos na talc ay ang pininong anyong pulbos ng pinakamalambot na mineral sa mundo: talc. Ang talc ay isang sangkap na “hindi buhay,” ibig sabihin ay hindi ito lumilikha ng kemikal na reaksyon kapag nakain o ginamit sa balat. Ginagamit ng mga tao ang pagiging likas na makinis, kasiguraduhan at kaligtasan, at pagiging absorbent nito mula pa noong sinaunang panahon sa Egypt.1

Pulbos na talc

Saan nagmumula ang talc?

Nahahanap ang talc sa mga sedimento ng bato sa buong mundo at minimina ito gaya ng maraming iba pang mineral. Ang talc lang na may gradong naaangkop sa parmasyutiko ang ginagamit sa aming baby powder.

Paano ginagawa ang pulbos na talc?

Kapag nakuha na ito mula sa lupa, bahagyang dinudurog at pinagbubukud-bukod ang talc at nagtatalaga rito ng grado. Pagkatapos ay ginigiling ang talc na ore na nakakatugon sa aming mga pamantayan hanggang sa maging pulbo at ito ay sinusuri para sa sukat ng sambutil at kinukumpirmang nakakatugon sa mga kinakailangan ng Johnson & Johnson sa pagiging puro.

Ligtas ang Talc

Hakbang1 sa Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Talc

1Ilang daang taon nang ginagamit ang talc.

Ito ang pinakamalabot na mineral sa mundo at ipinapahid ito sa katawan para sa iba’t ibang dahilan simula pa noong sinaunang panahon sa Egypt.2

Hakbang2 sa Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Talc

2Ang talc ay mas karaniwan pa kaysa sa naiisip mo.

Ito ay nasa pagkain natin, kabilang ang chewing gum, kanin, olive oil, at marami pang produktong ginagamit natin araw-araw (gaya ng makeup, sabon, at antiperspirant.)1,2,3

Hakbang3 sa Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Talc

3Ligtas ang talc.

Patuloy na sinusuportahan ng pananaliksik, katibayang pangklinikal, at halos 40 taong pag-aaral ng mga independiente na dalubhasang medikal sa buong mundo ang kasiguraduhan at kaligtasan ng talc.

Hakbang4 sa Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Talc

4Ang talc ay pinag-aralan na ng mga independienteng awtoridad sa buong mundo.

Ang mga ahensya ng pamahalaan at iba pang ahensya, gaya ng U.S. Food and Drug Administration at Cosmetic Ingredient Review Expert Panel ay sinuri na ang potensyal na pagiging mapanganib ng talc at natukoy ng mga ito na ligtas ang talc.

Hakbang5 sa Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Talc

5Hindi nagdudulot ng kanser ang talc.

Natukoy ng Editorial Board ng Physician Data Query ng National Cancer Institute na ang bigat ng ebidensya ay walang sinusuportahang ugnayan sa pagitan ng perineal na pagkalantad sa talc at mas mataas na panganib ng kanser sa obaryo.

Mga Dekada ng Kasiguraduhan at Kaligtasan

Patuloy kaming gumagamit ng talc sa aming mga produkto dahil maraming dekada nang muling napatunayan ng siyensya ang kasiguraduhan at kaligtasan nito. Malaking responsibilidad ang pinanghahawakan namin sa inyong pagtitiwala sa Mga Produkto ng Johnson’s Baby at sa inyong kumpiyansa sa paggamit ng mga ito – kaya naman ang ginagamit lang namin ay mga sangkap na itinuturing ng pinakabagong agham na ligtas gamitin.

Patuloy na sinusuportahan ng pananaliksik, katibayang pangklinikal, at halos 40 taong pag-aaral ng mga dalubhasang medikal sa buong mundo ang kasiguraduhan at kaligtasan ng kosmetikong talc. Sinuri na ng mga kapamahalaan ng pangkalusugan sa buong mundo ang data sa talc at ginagamit ito sa buong mundo.

Sa kabila ng mahabang kasaysayan ng ligtas na paggamit ng talc sa mga produkto ng mamimili, itinatanong ng ilan kung tumataas ba ang panganib ng pagkakaroon ng kanser ng isang tao kapag gumamit ng pulbos na talc. Nagkaroon ng mga katanungan kamakailan kung nakontamina ba ng asbestos ang talc na ginagamit sa mga produkto ng mamimili. Ang bigat ng siyentipikong ebidensya ay walang sinusuportahang anumang pahayag na ang aming mga talc na produkto ay nagdudulot ng kanser.

Pinapahalagahan namin ang anumang tanong tungkol sa kasiguraduhan at kaligtasan ng aming produkto at dahil dito, masusi naming pinag-aralan ang ebidensya sa talc.

Paulit-ulit na nakumpirma ng libu-libong pagsusuri na walang asbestos ang aming mga talc na produkto ng mamimili. Nagmumula ang aming talc sa mga pinagkukunan ng ore na kinumpirmang nakakatugon sa aming mahihigpit na pamantayan. Hindi lang kami at ng aming mga supplier regular na nagsusuri para matiyak na walang asbestos ang aming talc, sinuri at kinumpirma rin ng hanay ng mga independiente na laboratoryo at unibersidad, kabilang ang FDA, Harvard School of Public Health, at Mount Sinai Hospital, na walang asbestos ang aming talc.

Demanda ng Johnson

Nakabasa na kayo marahil ng mga balita tungkol sa mga demandang nagpapahayag na maaaring magdulot ng kanser sa obaryo o mesothelioma ang Johnson’s Baby Powder.

Purong talc na may gradong naaangkop sa parmasyutiko lang ang ginagamit ng Johnson’s. Sinusuri namin ang bawat bahagi para matiyak ito. Subalit huwag umasa sa aming sasabihin. Alamin ang mga impormasyon at gumawa ng sariling desisyon.

Matuto Pa

Saliksikin ang Siyensya

Mga Pag-aaral sa Talc at Kanser sa Obaryo

Ang Nurses’ Health Study

Ang Nurses’ Health Study (NHS) ay ang pinakamalaking isinagawang pag-aaral sa kalusugan ng mga kababaihan. Tiningnan ng pag-aaral ng pangkat na ito na pinondohan ng pamahalaan ng U.S. ang mga salik ng panganib para sa mga pangunahing sakit na di gumaling-galing sa mga kababaihan simula pa noong 1976. Kasama ang maraming iba pang pagtatagumpay, nakatulong ang pananaliksik mula sa NHS na mailahad ang ugnayan sa pagitan ng paninigarilyo at mga karamdaman sa puso sa mga kababaihan, at bunsod nito, nagkaroon ng mga pagsulong sa mga terapiyang hormon para sa paggamot sa kanser sa suso.

Kasama sa paggamit ng talc na bahagi ng NHS ang 78,630 mga babaeng sinubaybayan nang matagal na umaabot ng hanggang 24 na taon sa kabuuan.4,5 Tinanong sa kanila kung nakagamit na ba sila ng pulbos na talc sa kanilang ari o sa mga pasador. Humigit-kumulang 40 porsyento ng mga kababaihan ang sumagot ng oo at isinama sa pangkat na gumagamit ng talc.4,5

Ang data sa pag-araal ay walang ipinakitang pagtaas sa pangkalahatang rate ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo sa mga gumagamit ng talc, gaano man sila kadalas na gumagamit ng talc. Walang pagkakaiba sa rate ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo sa mga babaeng direktang ginagamit ang powder sa kanilang mga katawan o sa mga pasador na produkto.4,5

24 na taong pag-aaral
sa 78,630 na babae
31,789 ang gumagamit ng talc

Walang ipinakitang
pangkalahatang pagtaas

sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo

Ang Nurses’ Health Study

Ang Pag-aaral ng Women’s Health Initiative

Ang Women’s Health Initiative (WHI) ay itinatag ng U.S. National Institutes of Health noong 1991 para pag-aralan ang kalusugan ng mga postmenopausal na babae. Kasama sa maraming isyung sinisiyasat ng pag-aaral ng pangkat na ito ay ang ugnayan sa pagitan ng terapiyang hormon at kanser sa suso, at ang mga epekto ng diyeta sa kanser at karamdaman sa puso. Kasama sa paggamit ng talc na bahagi ng WHI ang 61,576 na babae, 53 porsyento ng mga ito ang nagsabing gumamit sila ng pulbos sa kanilang mga ari, pasador, o diaphragm, ang ilan sa kanila ay ginawa ito sa loob ng 20 taon. Sinubaybayan ang mga babae sa pag-aaral na ito sa pagitan ng 1993 at 2012.

Ang data sa pag-araal ay walang ipinakitang pagtaas sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo sa mga babaeng gumamit ng pulbos na talc. Wala ring pagtaas sa panganib ng pagkakaroon nito sa mga babaeng gumamit ng pulbos sa loob ng mas mahahabang yugto ng panahon.6

12 na taong pag-aaral
sa 61,576 na babae
32,219 ang gumagamit ng talc

Walang ipinakitang
pangkalahatang pagtaas

sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo

Ang Pag-aaral ng Women’s Health Initiative

Ang Sister Study

Ang Sister Study na isinagawa mula 2003-2009 sa tulong ng National Institutes of Health at National Institute of Environmental Health Sciences ay isang napakahalagang pagsisikap sa pananaliksik para mahanap ang mga sanhi ng kanser sa suso. Kasama rin sa pag-aaral ang isang pagsusuri sa mga kalahok para masiyasat ang mga ugnayan sa pagitan ng paggamit ng talc, douching, at kanser sa obaryo.

Ang pag-aaral ay nag-enroll ng 41,654 na babae sa Estados Unidos at Puerto Rico na may edad na 35 hanggang 74 na taong gulang na may kapatid na babae o kapatid na babae sa labas na na-diagnose ng kanser sa suso at tinanong tungkol sa paggamit ng talc sa loob ng nakalipas na 12 buwan. Sa buong kurso ng pag-aaral, walang nahanap na ugnayan sa pagitan ng perineal na paggamit ng talc at mga kasunod na diagnosis ng kanser sa obaryo.7 Bagama’t mas karaniwan ang douching sa mga gumagamit ng talc, napag-alaman sa Sister Study na ang douching ang naiugnay sa pagtaas ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo, hindi ang talc.7

6 na taong pag-aaral
sa 41,654 na babae
5,735 ang gumagamit ng talc

Walang ipinakitang
pangkalahatang pagtaas

sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo

Ang Sister Study

Iba Pang Pag-aaral

Walang nahanap sa malawak at prospektibong mga pag-aaral na estadistikang pagkakaugnay sa pagitan ng kanser sa obaryo at mga gumagamit ng pulbo, subalit may ilan, ngunit hindi lahat, ng pag-aaral na kontrolado ang kaso ang nagsasaad ng bahagyang estadistikang pagkakaugnay. Ang mga pag-aaral na kontrolado ang kaso ay ang mga pag-aaral kung saan tinatanong tungkol sa iba’t ibang posibleng salik ng panganib ang mga pangkat ng mga taong dati nang nagkaroon ng partikular na karamdaman. Maaaring kasama sa mga salik ng panganib na ito ang paggamit nila dati ng ilang partikular na produkto. Ang isang potensyal na dahilan na nahanapan ng ilan ng kaunting estadistikang pagkakaugnay ay ang potensyal na pagkakaroon ng labis na pagtatantya sa tunay na pagkakaugnay dahil sa “recall bias.” Ang recall bias ay kapag mas malamang na labis na tantyahin ng mga taong may karamdaman ang kanilang pagkalantad sa mga salik ng panganib na ito kaysa sa mga taong walang karamdaman. Sa mga pag-aaral na ito, sisikaping alalahanin ng mga babaeng alam na mayroon silang kanser sa obaryo ang kahit na anong maaaring mahalaga para maipaliwanag kung bakit sila may ganitong malubhang karamdaman na maaaring artipisyal na magpalabas na ang mga babaeng may cancer ay gumamit ng mas maraming pulbos na talc.8

Mga Pag-aaral sa Talc at Mesothelioma

Ang mesothelioma ay isang pambihirang anyo ng kanser na may ilang uri. Naiugnay ang pagkalantad sa asbestos sa ilang partikular na uri ng mesothelioma. Ang asbestos ay isang mineral na likas na nalilikha na nahahanap sa kalikasan at may kaunting fiber nito sa paligid natin – sa hanging nalalanghap natin, iniinom na tubig, lupa, at ilang pagkain.

Walang matinong siyentipikong pag-aaral na nagsasaad na nagdudulot ng mesothelioma ang paglanghap ng kosmetikong talc.

Mga Pag-aaral sa Mga Minero at Manggigiling

Ipinapakita ng mga pag-aaral sa libu-libong tao na araw-araw na nailantad sa talc —dahil sa kanilang pagmimina at paggigiling ng pulbos na talc, na hindi sila nagkaroon ng mesothelioma. Noong 1976, nagsagawa ang mga siyentipiko ng pag-aaral sa mga minero at manggigiling ng Italian na minahan ng kosmetikong talc na ginamit ng Johnson & Johnson. Ipinaghambing ng pag-aaral na ito ang mga manggagawang iyon na nagtatrabaho sa pagitan ng 1921 hanggang 1950 sa isang populasyon mula sa kalapit na bayan ng Alba, Italy. Walang kaso ng mesothelioma na nahanap sa pag-aaral na iyon.

Noong 1979, na-update ng mga siyentipiko ang pag-aaral gamit ang bagong estadistikal na data at ipinaghambing ang mga minero at manggigiling na nagtrabaho sa pagitan ng 1946 hanggang 1974 sa data ng populasyon ng bansang Italy. Wala pa ring minero at manggigiling na nagkaroon ng mesothelioma. Na-update muli ang pag-aaral na ito noong 2003, at pagkatapos ay noong 2017, at patuloy na ipinapakita nito na walang minero o manggigiling na nagkaroon ng mesothelioma.

Nagsagawa rin ng mga katulad na pag-aaral sa mga minero at manggigiling sa iba pang mga operasyon ng pagmimina ng kosmetikong talc. Natukoy ng pag-aaral sa mga minero at manggigiling ng Vermont na isinagawa ng NIOSH at OSHA na walang minero at manggigiling na nagkaroon ng mesothelioma. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral sa mga minero at manggigiling na nagtrabaho sa mga sedimento ng kosmetikong talc sa Norway, Austria, at France na wala sa mga manggagawa ng talc na iyon ang nagkaroon ng mesothelioma.

1,992 minero
at manggigiling

Nailalantad sa talc araw-araw
Pinag-aralan ng mahigit  38  taon

Nakahanap ng 0 kaso ng
mesothelioma

Mga Pag-aaral sa Mga Minero at Manggigiling

Ginagamit ang talcpara mabawasan ang pagkakaipon ng likido
sa mga baga

Nakakatulong sa mga baga ang isang medikal na pamamaraan na tinatawag na pleurodesis na dumikit sa chest wall para mapanatiling nakalobo ang bumigay na mga baga o maiwasang maipon ang likido sa paligid ng baga.

Sa ilang sitwasyon, direktang itinuturok ang talc sa lining ng mga baga para maiwasan ang pagkakaipon ng likido. Maraming ulat ng mga pasyente ang nagpapakita na mula sa daan-daang pasyenteng sumailalim sa pamamaraang ito sa loob ng maraming taon, walang naging kaso ng mesothelioma.

Mahigit sa
 300  pasyente
na pinag-aralan nang mahigit
14-40  taon

Nakahanap ng 0 kaso ng
mesothelioma

Mga Sanggunian

 1. Industrial Minerals Association. “What is Talc.”
  http://www.ima-na.org/?page=what_is_talc
 2. EARTH magazine. Mineral Resource of the Month.
  http://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-talc
 3. Geology.com. Talc: The Softest Mineral.
  http://geology.com/minerals/talc.shtml
 4. Gertig, Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, Journal of the National Cancer Institute, Nurses Health Study.
  http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/3/249.full
 5. Gates, Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, American Journal of Epidemiology.
  http://aje.oxfordjournals.org/content/171/1/45.full
 6. Houghton, Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, Journal of the National Cancer Institute, Women’s Health Initiative.
  http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/9/dju208.full
 7. Gonzalez, Douching, Talc Use and Risk of Ovarian Cancer, Epidemiology.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27327020
 8. Cancer.org. Talcum Powder and Cancer.
  http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer
Bumalik sa itaas
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software